Ciphertext:

ɳd❤ĢɮjźѨȵ⁑ј✶◾ҌЋųɤ❤™Ɱ٪ɺѨ✵⁑јȶ◾ҌԋųѤդ
✢ⱮѪźѨеɑŘ6ǾΌЋɳ❤ѤԢ❮❪ɺŨ‵ёјĶþΌȋɳѤѤ"n❪
ɺѨ✵⁑Xȶ◾Όԋs❤դĢɮjźɨ✵QŘȶþʌԋsŤd"Ѯ❪zѨ5
⁑Xж◾ʌԋsɤѤĢ❮٪źѨ5❑⁘ĶþʌċųդdТnŪɺŨȵQ⁘ж
◾ƌԋɳɤɤТŮɪѺhĵQŘ✶Ǿ➌ȋųŤɤ"ɮŪźѨ✵⁑X‶◾ƌЋ
sɤŤ✢❮ɪźh✵ёXȶǾҌԋɳŤŤТ❮ɪźɨȵ❑ɘ✶þ➌ԋɳѤd
ԢⱮɪѺŨĵőŘ6ǾʌԋųɤɤĢŮ❪źhȵёX✶þ▌ȋųդѤĢⱮѪ
ɺh‵ɑX6þΌȋsŤdТɮ❪ɺŨȵ❑јĶ◾ΌԋųդѤТɮ❪ѺѨĵ
QŘȶþΌȋsŤդ™ⱮŪɺѨȵőXȶ◾ҌԋɳɤѤ™njzhеёXȶ
þҌȋɳdѤĢŮɪѺѨеёŘ✶ǾʌԋsѤѤԢѮjźŨĵ⁑⁘ĶǾƌЋ
ɳ❤ɤ™nѪɺѨеQ⁘Ķþ➌ԋɳɤѤТnjѺɨеQ❘‶Ǿ➌ċѳ❤Ť
ĢⱮjzɨȵ❑XĶ◾Όȋѳ❤dТ❮Ūzhĵ⁑ŘĶǾƌԋѳդդТŮɪ
zŨ5⁑❘✶Ǿ▌ċųŤѤ•ɮ٪zh5ёXĶ◾ΌԋsŤŤԢɮ❪zѨ5
ёј✶Ǿ▌ċɳѤɤĢ❮ɪɺѨĵQ⁘жþҌȋѳdd"n٪Ѻhȵ⁑ј‶
Ǿʌċѳ❤ɤԢnŪzh✵❑ј6þҌԋѳdŤ•❮ɪѺѨ✵ёXĶ◾Ҍԋ
ɳ❤ɤ"❮ѪѺhеő❘6ǾΌċѳdѤ™nŪѺŨ5⁑⁘✶Ǿ➌ȋѳ❤ɤ
✢n٪ɺѨ‵⁑јȶþҌċsɤ❤™❮٪Ѻhеёɘ‶ǾҌċѳդŤ™ɮ٪
źѨе❑❘жǾΌċѳdդԢ❮ѪɺŨ‵ɑј‶◾➌ԋѳɤŤԢɮ❪zѨ✵
ɑјжþ▌ЋsdѤТ❮ѪźѨеё❘ĶþƌċųѤ❤•n٪ɺhĵɑXȶ
ǾҌԋѳŤ❤ТŮ٪źɨ✵❑⁘Ķþ➌ЋųdɤĢnjzѨе⁑⁘6◾➌ȋ
ѳѤdТnŪѺɨе⁑⁘ȶþʌȋųddԢⱮ٪ɺŨ✵ő❘ж◾▌ċɳŤd
Ģ❮jѺѨ✵ё❘Ķþ▌ċsѤѤ•Ɱ٪zŨ‵őXĶ◾▌ċɳѤɤ"ѮѪ
źɨе⁑ј6Ǿ➌ȋųŤѤĢⱮɪɺѨеőŘ✶◾ʌċųɤd"Ѯ❪ѺѨ‵
ɑŘж◾➌ԋsŤŤ"ѮjɺhȵQɘȶþҌԋsɤդ™Ɱ٪źŨ✵őјȶ
◾ƌԋɳɤdԢnɪɺѨ✵⁑Řж◾➌ԋѳ❤d"ŮŪѺɨĵ⁑Ř‶þ▌ȋ
ɳɤɤ™nѪѺɨ5⁑❘‶þ▌ȋɳŤdĢ❮ѪzŨ5ɑ❘6Ǿʌċųդɤ
•❮٪ѺŨ5ɑ⁘6Ǿ▌ԋsѤ❤ТⱮɪɺŨеɑɘ6þ▌ԋѳŤ❤"nj
źѨȵɑјĶ◾ҌċɳդѤ✢nѪźѨ✵❑⁘ȶǾҌċɳd❤™❮ɪźhȵ
Qј✶Ǿʌȋɳ❤❤™njѺɨеőјȶ◾ƌċѳѤ❤™❮٪zŨ‵ɑŘȶ
ǾʌȋsդɤТŮjɺhĵ⁑❘жǾ➌ԋѳdd•ⱮѪɺѨе❑X6ǾΌȋ
ųդ❤✢ɮŪɺɨ‵őX‶ǾƌȋųŤɤԢɮɪѺhе❑X✶◾ƌЋsդɤ
•nɪѺŨ‵őX6◾▌ЋsѤդĢn٪źѨȵɑŘж◾ƌȋɳ❤դ•Ů❪
źѨ‵ёɘ6ǾƌȋɳɤŤ™ѮŪzɨ5ёŘȶ◾▌ȋų❤dТѮŪɺɨĵ
❑ŘжǾ▌ԋųդ❤ТⱮ٪źѨĵё⁘Ķ◾ƌЋsɤ❤"ⱮjzŨ✵QX‶
◾ʌЋsdɤ http://goo.gl/E6vX7 ɑŘжþҌċ
ѳ❤dТnŪɺɨȵ⁑⁘‶◾▌ԋsѤѤ•Ɱ❪Ѻɨ5❑⁘‶◾ʌЋųŤd

Hints from twitter:

Hint #1: RFC2781 from Planet Bigend

Hint #2: Grok the last one

Hint #3: It ain’t as long as it looks

Hint #4: 73 64 64 22

Hint #5: Take ^ to heart this time Keep deleting CRLF

Hint #6: Hint 6

Hiint #7: Hint 7

Hint #8: Ѫ (#6): 1101010 XOR 0000101 =1101111

Hint #9:

    curl pastebin.com/raw.ph
   p?i=9iP0szLb|iconv -f UTF-
  8 -t UTF-16|perl -e ';@f=(
 0,1);push@f,($f[$#f]+$f[$#f-1]
)%256foreach(3..15);foreach(){
 $x=0;foreach$c(0..length){$l=s
  ubstr($_,$c,1);print chr(ord
   ($l)^$f[$y++%15])if++$x%2=
    =0and$l!~/[\x0a\x0d]/}}'